logo

सर्वाधिकार ©२०१९ पशु अस्पताल बाँके

Disable Preloader

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना

सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना


सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना

 

 

 

                         प्रदेश सरकार

                         प्रदेश नं.५

        भूमी ब्यबस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

         पशु पन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

   भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र

                 नेपालगंज बाँके

                                                                सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धी सुचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७६/०७/०१)

 

यस कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने देहाय बमोजिमको सवारी साधन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) २०७३ को दफा ८ को उपदफा (१ ) (क) (८)  तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (चौथो संसोधन २०७३ ) को नियम ३१ ख बमोजिम त्यस्तो सवारी साधन उत्पादक (Manufacturer) कम्पनी वा सो को आधिकारिक बिक्रेता (Importer) हरु बिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने (क्याटलक सपिङ ) बिधिबाट खरिद गर्नुपर्ने भएकोले  इच्छुक उत्पादक (Manufacturer) कम्पनी तथा आधिकारिक बिक्रेता (Importer) हरुले आ आफ्नो फर्म दर्ता , भ्याट दर्ता , एजेन्सी दर्ता प्रमाणपत्र , Letter of Authorization र आ. . २०७५/०७६ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी समाबेश गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ ख को उपनियम २ अनुसार देहाय बमोजिमको सवारी साधनको उत्पादनको आधिकारिक स्पेशिफिकेसन, मूल्य र सुबिधा सहितको गुणस्तर विवरण क्याटलग वा ब्रोसर संलग्न राखि  यस कार्यालयबाट प्रमाणित गरिएको Technical Specification  Technical Specificatiभरी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ ( सात ) दिन भित्र यस कार्यालयमा शिलबन्दी प्रस्ताब  दर्ता गर्न हुन सम्बन्धित उत्पादक (Manufacturer) वा आधिकारिक बिक्रेता (Importer) को  जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

आवश्यक सवारी साधनको विवरण

 

सि.नं.

 

सवारी साधनको किसिम

 

संक्षिप्त बिबरण (General Specification )

संख्या

  

    कैफियत

 

 

 

 

4WD, RHD Double Cab Pickup

RHD, 4WD Double Cab Pickup Type Vehicle, 4 Cylinder, 4 Stroke Inline type Engine, Max. Power output Not Less than 120 BHP & Maximum Torque not Less than 280 Nm @ rated RPM, Equipped with all necessary accessories, Minimum 1 year's warranty after acceptance & Others are as per approved Technical Specifications.

 1 (One)

संक्षिप्त बिबरणमा उल्लेख नभएका कुराहरु यस कार्यालयको वेबसाइट www.banke.vethos.gov.np मा राखिएको स्वीकृत Technical Specification  बमोजिम हुनेछ ।

 

Share:
सम्बन्धित डोकोमेंट
शिर्षक साइज किसम हेर्नुहोस डाउनलोड
>सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सूचना application/pdf View Download

ताजा समाचार

हाम्रा सेवा केन्द्रहरु